Prˇfkj÷rsreglur 13.02. 2010

Sjálfstæðisflokkurinn í Ísafjarðarbæ.

Reglur sem viðhafa ber við prófkjör vegna framboðs fyrir bæjarstjórnarkosningarnar  29. maí 2010.

 

1.    gr.
Þann 13. febrúar 2010 skal haldið prófkjör vegna framboðs sjálfstæðismanna í Ísafjarðarbæ til bæjarstjórnarkosninga þann 29. maí 2010.

2.    gr.
Þátttaka í prófkjörinu er heimil öllum fullgildum meðlimum sjálfstæðisfélaganna í Ísafjarðarbæ, sem þar eru búsettir og náð hafa 16 ára aldri prófkjörsdaginn. Enginn getur farið með nema eitt atkvæði í prófkjörinu, þó svo að hann sé félagsbundinn í fleiri en einu sjálfstæðisfélagi.

Einnig er þátttaka heimil þeim stuðningsmönnum Sjálfstæðisflokksins, sem eiga munu kosningarétt í Ísafjarðarbæ við bæjarstjórnarkosningarnar 29. maí 2010 og hafa fyrir lok kjörfundar undirritað beiðni um inntöku í eitthvert sjálfstæðisfélaganna í Ísafjarðarbæ.

3.    gr.
Kjörgengir eru allir fullgildir meðlimir sjálfstæðisfélaganna í Ísafjarðarbæ, sem þar eru búsettir og eiga munu kosningarétt í Ísafjarðarbæ við bæjarstjórnarkosningarnar 29. maí 2010. Hverju framboði skal fylgja yfirlýsing frambjóðanda, þess efnis að hann muni hlíta úrslitum prófkjörs og ekki gera kröfur til annars en fram kemur í 17. gr.

Hver tillaga skal borin fram af 10 flokksmönnum búsettum í Ísafjarðarbæ.

Framboðsfrestur rennur út á miðnætti 22. janúar 2010 og skal framboðum skilað til formanns kjörnefndar.

Frambjóðendur í prófkjörinu skulu vera 10 hið fæsta. Hafi ekki svo mörg framboð borist þegar framboðsfresti lýkur, skal kjörnefnd tilnefna frambjóðendur til viðbótar svo talan verði fyllt.

4.    gr.
Frambjóðendum í prófkjörinu skulu afhentar prófkjörsreglur þessar. Þeir skulu undirrita yfirlýsingu þess efnis að þeir hafi kynnt sér reglurnar og muni fara eftir þeim, ennfremur að þeir muni reka þann áróður, er þeir kunna að hafa í frammi fyrir framboði sínu, í eigin nafni en ekki í nafni  Sjálfstæðisflokksins.

Frambjóðendur til prófkjörs skulu allir hafa sama aðgang að gögnum Sjálfstæðisflokksins eftir nánari ákvörðun kjörnefndar.

5.    gr.
Þegar valdir hafa verið frambjóðendur til prófkjörs skv. 3. gr., skal gera skrá yfir þá, er nefnist prófkjörsseðill. Engan má setja á prófkjörsseðilinn, nema hann hafi gefið til þess skriflegt samþykki sitt og undirritað yfirlýsingu sbr. 4. gr.

Hlutað skal um röð nafna á prófkjörsseðlinum.

Kjörnefnd lætur prenta prófkjörsseðla og útbúa önnur gögn eftir þörfum. Skal þess vandlega gætt í allri framkvæmd prófkjörsins, að ekki geti orðið um að ræða misferli með prófkjörsseðla.

6.    gr.
Kjörnefnd ákveður kjörstaði, fjölda þeirra og umdæmi hvers kjörstaðar. Kjörfundur skal hefjast þann 13.febrúar kl 10.00 á eftirtöldum stöðum: Ísafirði, Suðureyri, Flateyri og Þingeyri. Kjörfundi lýkur kl 18.00 sama dag á Ísafirði en á hinum stöðunum kl 14.00.

7.    gr.
Kjörnefnd skal birta tilkynningu um prófkjörið með auglýsingu í blöðum eða með öðrum hætti eftir aðstæðum.

Í tilkynningunni skal koma fram;
    a) Hverjum sé heimil þátttaka í prófkjörinu, sbr. 2. gr.
    b) Hvar og hvenær upplýsingar um prófkjörsskrár eru veittar, sbr. 8. gr.
    c) Hvar og hvenær prófkjörið fer fram.
    d) Hvar og hvenær utankjörfundaratkvæðagreiðsla fer fram.
    e) Hverjir eru í framboði (prófkjörsseðill).
    f) Annað er varðar framkvæmd prófkjörsins.

Tilkynningu skal birta með hæfilegum fyrirvara fyrir prófkjör og utankjörfundaratkvæðagreiðslu.

8.    gr.
Kjörnefnd gerir prófkjörsskrá um þá sem atkvæðisrétt eiga í prófkjöri, byggða á félagaskrám sjálfstæðisfélaganna í Ísafjarðarbæ, sbr. 1. mgr. 2. gr. Prófkjörsskrá skal ekki liggja frammi en meðlimir í sjálfstæðisfélögum í Ísafjarðarbæ skulu geta gengið úr skugga um að nöfn þeirra séu í henni.

Einnig skal kjörnefndin gera almenna kjörskrá fyrir Ísafjarðarbæ samkvæmt bestu heimildum, svo sannreyna megi kosningarétt þeirra sem ganga í sjálfstæðisfélag meðan á kjörfundi stendur, sbr. 2. mgr. 2. gr Hafi kjósandi sest að í Ísafjarðarbæ svo nýlega að nafn hans finnst ekki í kjörskrá, skal hann sanna kosningarétt sinn með staðfestu afriti af flutningstilkynningu.

Kjörnefnd gerir skrá yfir þá sem ganga í sjálfstæðisfélag meðan á kjörfundi stendur og bætist sú skrá við prófkjörsskrá og er hluti af henni. Prófkjörsskrá skal hafa að geyma nafn, kennitölu og heimilisfang viðkomandi flokksmanns.

9.    gr
Heimilt er þeim sem atkvæðisrétt eiga í prófkjörinu en gera ráð fyrir að verða fjarstaddir prófkjörsdaginn að greiða atkvæði utan kjörfundar. Kjörnefnd ákveður hvar og hvenær utankjörfundaratkvæðagreiðsla fer fram. Prófkjörsreglur þessar gilda einnig um utankjörfundaratkvæðagreiðslu eftir því sem við á. Þegar kjósandi utan kjörfundar hefur greitt atkvæði, sbr. 13. gr. Skal hann setja það í annað umslag merkt „Til kjörnefndar í Ísafjarðarbæ“, loka því og rita aftan á það eigin hendi nafn sitt, kennitölu og heimilisfang. Kjörnefnd skal gera skrá yfir utankjörfundaratkvæði og geyma þar til talning atkvæða hefst.

Ekki er þeim, sem greitt hefur atkvæði utan kjörfundar, heimilt að greiða atkvæði að nýju. Ekki verður atkvæði hans ógilt þótt hann sé staddur í bæjarfélaginu prófkjörsdaginn.


10.    gr
Kjörnefnd stjórnar framkvæmd prófkjörsins á kjörstað með aðstoð þeirra sem hún kveður til. Henni ber skylda til að gæta hlutleysis í störfum sínum og sjá um að ekki sé hafður í frammi áróður á kjörstað.

Kjörnefnd skal sjá um að á kjörstað séu til staðar reglur um framkvæmd prófkjörsins og nægjanlegt magn atkvæðaseðla og allur búnaður og gögn til þess að prófkjörið megi fara fram með eðlilegum hætti.

11.    gr.
Áður en kjósandi á kjörstað fær prófkjörsseðil í hendur, skal merkja við nafn hans í prófkjörsskrá.

12.    gr.
Kosning skal fara þannig fram að kjósandi kýs 6 menn í ákveðin sæti á framboðslista til bæjarstjórnarkosninganna, með því að setja tölustafi fyrir framan nöfn á prófkjörseðlinum og tölusetja þau eins og hann vill að frambjóðendur skipi listann. Þannig skal kjósandi setja töluna 1 við það nafn sem hann vill að skipi fyrsta sæti, töluna 2 við nafn þess sem hann vill að skipi annað sæti og svo framvegis.

Merkja skal við 6 frambjóðendur, hvorki fleiri né færri, ella er kjörseðill ekki gildur. Atkvæði skal kjósandi greiða í einrúmi og setja síðan í innsiglaðan kjörkassa.

13.    gr.
Nú kemur maður á kjörstað og vill greiða atkvæði í prófkjörinu og kveðst eiga rétt á því skv. 2. gr en kjörnefnd finnur hann ekki í gögnum sínum skv. 8. gr. og er þá kjörnefnd rétt að leyfa honum að greiða atkvæði en síðan skal farið með prófkjörsseðilinn að öllu leyti eins og um utankjörfundaratkvæðagreiðslu sé að ræða, sbr. 9. gr. Kjörnefnd skal gera skrá yfir atkvæði greidd samkvæmt þessari grein og geyma þau þar til talning atkvæða hefst.

14.    gr.
Þegar kjörfundi lýkur skal kjörnefnd annast talningu með aðstoð þeirra sem hún kveður til.

Áður en talning hefst skal kjörnefnd kanna hvort fleiri en eitt atkvæði hafi borist frá sama manni, með því að bera saman merkta prófkjörsskrá og áritanir á umslögum, sbr. 9., 10. og 14. gr. Komi í ljós að sami maður hafi greitt atkvæði oftar en einu sinni, skal ógilda atkvæði hans, eitt eða fleiri, sem borist hafa í umslögum.

Enn fremur skal kanna hvort borist hafi umslag frá manni sem ekki er heimil þátttaka skv. 2. gr. og sé svo skal ógilda atkvæðið. Að þessari athugun lokinni skulu gild atkvæðisumslög merkt „Til kjörnefndar í Ísafjarðarbæ“ opnuð og umslögin merkt „Atkvæði“ sett á einn stað. Þá fyrst skal talning hefjast. Við talningu skal kjörnefnd og aðstoðarfólki hennar skipað í minnst fjögurra manna hópa.

15.    gr.
Talningu atkvæða skal hagað þannig að fram komi hverjir hafi fengið atkvæði í hvert einstakt sæti og hvað mörg atkvæði alls. Að talningu lokinni hlýtur sá maður efsta sæti í prófkjörinu sem flest atkvæði hefur fengið í það sæti. Annað sæti hlýtur sá sem ekki hefur hlotið efsta sætið en hefur flest atkvæði þegar saman eru lögð atkvæði hans í 1. og 2. sæti. Þriðja sætið hlýtur sá sem að ekki hefur hlotið 1. eða 2. sæti en hefur flest atkvæði þegar saman eru lögð atkvæði hans í 1., 2. og 3. sæti og svo framvegis. Séu atkvæði jöfn í tiltekið sæti skal sá aðili sem flest atkvæði fær í heild sinni skipa sætið.

16.    gr.
Ef þátttaka í prófkjörinu nemur helmingi eða meira af þeim fjölda sem er á endanlegri prófkjörsskrá við lok kjörfundar sbr. 8. gr er kjörnefnd skylt að gera þá tillögu til fulltrúaráðs um skipan framboðslista að tiltekin sæti hans skuli skipa þeim frambjóðendum sem í þau voru kosnir samkvæmt talningarreglu 15. gr. og atkvæði fengu á að minnsta kosti helmingi gildra atkvæðaseðla, án tillits til þess í hvaða sæti þeim var skipað á hverjum seðli.

17.    gr
Ef þátttaka er eins mikil og segir til um í 16. gr. skal kjörnefnd birta opinberlega úrslit kjörsins hvað varðar fjögur efstu sæti. Heimilt er kjörnefnd að birta úrslit kjörsins að hluta eða í heild þótt þátttaka sé minni en segir í 16. gr.

18.    gr.
Kjörnefnd gerir tillögu um skipan framboðslista til bæjarstjórnarkosninganna 29. maí 2010. Tillögur kjörnefndar skulu lagðar fyrir fulltrúaráðsfund sem tekur lokaákvörðun um skipan listans.

19.    gr.
Ágreiningi, sem kann að koma upp innan kjörnefndar um skýringu á reglum þessum og önnur atriði varðandi prófkjörið, má skjóta til úrskurðar fulltrúaráðs.

20.    gr.
Að öðru leyti er varðandi tilhögun og framkvæmd prófkjörsins vísað til reglna um prófkjör Sjálfstæðisflokksins sem settar voru af miðstjórn Sjálfstæðisflokksins 10. apríl 1985 með síðari breytingum samþykktum af miðstjórn 12. september 1989, 18. janúar 2002 og 21. nóvember 2003.

Nýjustu prófkjörsreglur eru síðan 3. desember 2004.

Ísafjörður 3.desember 2009.
f.h. kjörnefndar:
Óðinn Gestsson,
formaður.

Ţmsir vestfirskir tenglar

┴hugavert

Flokksstarfi­

SveitarfÚl÷g

© EirÝkur Finnur Greipsson | VefsmÝ­i: Styx ehf./Magn˙s Hßv.